Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An. Căn cứ nội dung cuộc họp HĐQT mở rộng ngày 08/01/2017 và Quyết định số …../QĐ-CT ngày 23/01/2017 của Chủ tịch HĐQT Công ty, HĐQT Công ty thông báo về công tác Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:

1. Nội dung Đại hội
1.1. Báo cáo tổng kết của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động SXKD năm 2016; Dự thảo mục tiêu kế hoạch năm 2017 và giải pháp chỉ đạo thực hiện.
1.2. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoach 2017.
1.3. Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016;
2. Thời gian: Từ 07h00/  đến 11h30/  ngày 28 tháng 02 năm 2017.
3. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An – Khối Hải Giang 1 – Phường Nghi Hải – Thị xã Cửa Lò – Nghệ An.
4. Yêu cầu:
a. Cổ đông sở hữu hoặc người đại diện ủy quyền phải đến trước 7h00/ để làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức.
b. Cổ đông sở hữu hoặc người đại diện ủy quyền tối thiểu 2.000 cổ phần mới đủ điều kiện tham dự Đại hội (theo Khoản 5 Điều 19 Điều lệ hiện hành Công ty).
c. Đại diện được ủy quyền khi đi dự Đại hội phải mang theo giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền phải có đầy đủ chữ ký và bản phô tô giấy CMND của người ủy quyền và người nhận ủy quyền. Giấy ủy quyền phải được HĐQT ký xác nhận mới được Ban Tổ chức phát phù hiệu để dự Đại hội.
Hội đồng Quản trị Công ty thông báo tới tất cả cổ đông hiện hữu của Công ty biết để tới dự Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Hùng

Một số hình ảnh về các kỳ đại hội cổ đông trước:

1 2 1 3.1

0964.296.288 Hỗ trợ 24/7