Thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trân trọng.

 cd1

0964.296.288 Hỗ trợ 24/7