Căn cứ điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Thủy sản Nghệ An và quyết định số 09/QĐ – TSNA ngày 21/02/2019 của CTHĐQT Công ty. HĐQT Công ty thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với nội dung như sau:

0915857ca0be42e01baf

Trân trọng thông báo!

0964.296.288 Hỗ trợ 24/7